понеділок, 7 листопада 2016 р.

Про участь педагогічних працівників у першому турі всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2017"

У першому турі Конкурсу беруть участь педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи яких не менше 5 років.
Для участі у першому турі Конкурсу навчальні заклади до 6 грудня 2016 року подають у методичний кабінет на паперових носіях:
заяву учасника Конкурсу до оргкомітету про участь у Конкурсі, написану власноруч (додаток 1);
згоду учасника Конкурсу на обробку персональних даних (додаток 2);
висновок навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу (обсяг – до 2 сторінок);
анкету учасника Конкурсу (з особистим підписом) (додаток 3). 
Учасники першого туру Конкурсу до 6 грудня 2016 року на електронну адресу І туру Конкурсу (wjs51@meta.ua) надсилають:
інформаційну картку учасника Конкурсу (додаток 4);
портретне фото (формат JPEG, 400х400 пікселів). 

Конкурс проводиться в очній формі до 22 грудня 2017 року .
«Майстер-клас», 20 балів.
«Навчальний проект», 30 балів;
«Експертиза підручника», 20 балів.
         

Додаток 1Голові оргкомітету першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»

вчителя _______________________
(предмет)
___________________________
(найменування закладу)


ЗАЯВА
Я, ___________________________________________ , даю згоду на участь у першому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у номінації «______________».
З умовами та порядком проведення конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.
Даю згоду на публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням.


«____» __________ 2016 р.                                                         ______________


Додаток 2

Згода
на збір та обробку персональних даних

Я,      ________________________________________________________,
паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю згоду оргкомітету першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі в першому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» та заходах, що пов’язані з його проведенням.
Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам (Міністерству освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та ін.).


«____» __________ 2016 р. _______________ / _______________________ /
                                                                                                                (підпис)                                                                              (ПІБ)

Підпис ______________________________________ підтверджую.

Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ /
                                                                          (підпис)                                                                                (ПІБ)


Додаток 3

Анкета
учасника першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»
у номінації ________________________

1.    
Прізвище, ім’я, по батькові

2.    
Дата народження

3.    
Домашня адреса з поштовим індексом

4.    
Мобільний телефон

5.    
Електронна пошта

6.    
Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання, спеціальність за дипломом)

7.    
Стаж роботи:
                               загальний


                       педагогічний

8.    
Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту), телефон з кодом, електронна адреса

9.    
Посада

10.             
Кваліфікаційна категорія

11.             
Звання

12.             
Державні, урядові нагороди, відзнаки Верховної Ради України, відомчі заохочувальні відзнаки (рік нагородження)
«____» _________  2016 р.                              _______________ /____________ /

* Формат таблиці не змінювати


Додаток 4
Інформаційна картка
учасника першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
у номінації ________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Посада

Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)

Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна категорія

Звання

Педагогічне кредо

Технології, методи та форми, що використовуються
у навчально-виховному процесі

Автопортрет «Я – педагог і особистість»
(у формі есе)

Посилання на персональний Інтернет-ресурс (за наявності)


* Формат таблиці не змінювати


Додаток 5

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння транслювати власний досвід учасникам майстер-класу.
Формат: домашня заготовка у формі міні-тренінгу «учитель – учителю» тривалістю до 10 хв., відповіді на питання журі до 5 хв.
Аспекти, на які слід звернути увагу:
знання сучасних ідей та теорій з теми майстер-класу;
методично грамотне формулювання теми майстер-класу;
дотримання принципу майстер-класу – «Я знаю, як це робити. Я навчу вас»;
представлення власних методичних знахідок та коментування методичної доцільності їх використання;
дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав, зазначення авторів ідей, технологій, що використовуються у ході майстер-класу;
залучення учасників майстер-класу до активної діяльності, практичне опрацювання представлених методів та прийомів роботи.
Орієнтовні критерії оцінювання: актуальність теми і змісту майстер-класу, методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду); застосування інноваційних освітніх розробок та напрацювань; застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів; доцільне застосування мультимедійних засобів; оригінальність проведення; педагогічний такт, професійне спілкування з аудиторією; предметна культура; володіння державною мовою; дотримання часового регламенту. 

Конкурсне випробування «Навчальний проект»

Мета: перевірити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів.
Формат: розроблення у межах визначеного часу та презентація технологічної карти навчального проекту тривалістю до 20 хв., відповіді на питання журі – до 5 хв.
Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування.
Аспект, на який слід звернути увагу:
технологічна карта проекту містить: проблему, тему, мету, завдання, план реалізації проекту, форми та критерії оцінювання діяльності, передбачувані результати.
Орієнтовні критерії оцінювання: відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; планування та організація самостійної дослідницької діяльності учнів; доцільне використання дослідницьких та пошукових методів; створення атмосфери успіху, підтримка позитивного емоційного настрою; методи та форми оцінювання; структурна цілісність проекту; змістовність, науковість проекту; логіка та послідовність виконання проекту.

Конкурсне випробування «Експертиза підручника»

Мета: перевірити вміння конкурсантів аналізувати навчальний та науково-методичний апарат підручників для загальноосвітніх навчальних закладів.
Формат: підготовка експертного висновку на одну логічно завершену тему підручника.
Підручник та тема обираються журі.
Аспекти, на які слід звернути увагу:
в експертному висновку може бути висвітлено: відповідність навчальній програмі; характеристика науковості викладу навчального матеріалу; реалізація особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів; спрямованість на формування мотивації до навчання, критичного мислення; раціональний розподіл тексту на основний і додатковий; побудова, структура, мова текстів; діалогічність текстів; дидактична доцільність ілюстративного матеріалу; ефективність апарату засвоєння знань; наявність засобів диференціації, індивідуалізації та персоналізації навчальної діяльності; наявність завдань для організації групової, навчально-дослідної та проектної діяльності; спрямованість завдань на розвиток логічного мислення, пізнавального інтересу, інтелектуальних та творчих здібностей; забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій;
експертиза здійснюється з використанням Інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи електронних версій проектів підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для учнів                  8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, схвалених вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (протокол № 1 від 21 січня 2016 року).
Орієнтовні критерії оцінювання: аргументованість, обґрунтованість, вичерпність та ін.

Немає коментарів:

Дописати коментар